12

Více o projektu: www.mesto-beroun.cz/obcan/doprava/autobusove-nadrazi

BEROUN: VEŘEJNÁ DOPRAVA  

PRO VŠECHNY

Hlavní výstupy projektu

• vybudování nového autobusového nádraží 

se zastřešenými nástupišti v těsné blízkosti 

stávajícího vlakového nádraží včetně úpravy 

přilehlých ploch a dopravní infrastruktury

• integrace autobusové a železniční dopravy 

• zkvalitnění služeb a zvýšení komfortu 

cestujících

• revitalizace prostoru stávajícího 

autobusového nádraží

„Projekt je jeden z finančně největších projek-

tů posledních let v Berouně, který je financován 

v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Umožní obyvatelům i návštěvníkům v dohledné 

době nalézt autobusové nádraží hned vedle toho 

vlakového. Podpoří rozvoj systému veřejné osobní 

dopravy jako sociálního a ekologicky orientova-

ného prvku mobility na území města Beroun a zá-

roveň se tím vytvoří kompaktní dopravní uzel,“  

sdělila Ing. arch. Dana Vilhelmová, projektová 

manažerka projektu.