10

Více o projektu: www.mhd-ostrava.cz

OSTRAVA: VÝSTAVBA TROLEJBUSOVÉ TRATI 

S NAPOJENÍM NA TERMINÁL HRANEČNÍK

Hlavní výstupy projektu

• výstavba a propojení nové trolejbusové linky 

mezi Těšínskou a Hranečníkem

• rekonstrukce měníren Hranečník 

a Michálkovice

• vybudování pěti nástupišť trolejbusu 

(ve 2 zastávkách) využitelných pro cestující 

se sníženou pohyblivostí

„Díky financování Programu švýcarsko-české 

spolupráce je tato trať společně s novým termi-

nálem jasným důkazem vážného úsilí příklonu 

k ekologickým formám dopravy v našem městě. 

Nová trolejbusová trať na Hranečník přináší ces-

tujícím moderní, bezbariérové a kapacitní spojení 

s centrem města,“  uvedl Ing. Roman Kadlučka, 

Ph.D., předseda představenstva a ředitel společ-

nosti Dopravní podnik Ostrava a.s.